OK
eslamitrading.com
     
     
   

     

حمل و نقل:


 
   

قوانین و مقررات حمل و نقل جادهای آئین نامه های مصوب هیات وزیران

ماده 20 - در اجرای تبصره 2 قانون، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی (زمینی، دریایی، هوایی) نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل کشور استفاده می کنند موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل ونقل و پایانه هستند .

تبصره- موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی که دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی هستند بنابه پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه های ذیربط به تصویب شورای عالی ترابری می رسد .

ماده 21 - بانک مرکزی و بانک های عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط، مجوز حمل کالا را به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز منظور و مطالبه کنند. در صورت عدم ارایه مجوز حمل توسط صاحب کالا، سازمان های مذکور از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا، خودداری خواهند کرد.

ماده 22 - در زمان صدور مجوز، سازمان حمل ونقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (10 % )کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود .

  تبصره- کرایه واقعی حمل کالای تحویلی در مقصد (C&F )، بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و به قیمت ارز خرید کالا́ توسط سازمان حمل ونقل و پایانه تعیین می شود.

 ماده 23 - در موارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل، بانک های عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانکی پرداخت عوارض ده درصد (10 % )را بر اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند.

 ماده 24 - سازمان حمل ونقل و پایانه مکلف است پس از دریافت مدارک، بررسی های لازم را در خصوص تشخیص موضوع مذکور در ماده (23 )انجام دهد و حداکثر ظرف هفتاد و دو (72 ) ساعت نسبت به ارایه مجوز حمل به صاحبان کالا اقدام نماید.

ماده 25 - گمرک ایران موظف است از ترخیص کالاهایی که فاقد مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض حمل کالا (در موارد پیش بینی شده در مجوز حمل) هستند خودداری کند.

ماده 26 - سازمان حمل ونقل و پایانه، نیروی انتظامی و گمرک ایران مجری این آیین نامه خواهند بود و سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی ذیربط موظف به همکاری و مساعدت در جهت اجرای این آیین نامه هستند .